• پلن
 • تعرفه(تومان)
 • تعداد ورود کاربر
 • متوسط تعداد ورود
 • کلید واژه
 • هزینه
 • پنل اختصاصی
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • اطلاع رسانی قبل از اتمام
 • دریافت گزارش لحظه ای
 • گزارش روزانه
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه
 • مشاوره SEO
 • تبلیغات موبایل
 • نمایش
 • گوگل فارسی
 • مدت نمایش
 • اعتبار
 • پلن 1
 • 105,000
 • 2000
 • 400
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 20 دلار/ 72 درهم
 • پلن2
 • 150,000
 • 3000
 • 600
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 30 دلار/ 108 درهم
 • پلن3
 • 238,000
 • 5000
 • 1000
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 50 دلار / 180 درهم
 • پلن4
 • 458,000
 • 10000
 • 2000
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 100 دلار/ 360 درهم
 • پلن
 • تعرفه(تومان)
 • تعداد ورود کاربر
 • متوسط تعداد ورود
 • کلید واژه
 • هزینه
 • پنل اختصاصی
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • اطلاع رسانی قبل از اتمام
 • دریافت گزارش لحظه ای
 • گزارش روزانه
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه
 • مشاوره SEO
 • تبلیغات موبایل
 • نمایش
 • گوگل فارسی
 • مدت نمایش
 • اعتبار
 • پلن5
 • 943,000
 • 20000
 • 4000
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 200 دلار/ 720 درهم
 • پلن6
 • 2,396,000
 • 50000
 • 10000
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 500 دلار/ 1800 درهم
 • پل7
 • 4,857,000
 • 100000
 • 20000
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 1000 دلار/ 3600 درهم
 • پلن8
 • 9,924,000
 • 200000
 • 40000
 • نامحدود
 • حداقل 1 سنت
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگان
 • دارد
 • رایگان
 • رایگان
 • نامحدود
 • 2000 دلار/ 7200 درهم